Årlig information til forbrugerne om drikkevandets kvalitet 2023

 

Vandforsynings navn m.m.

Vandforsyningens navn og adresse er ”Blovstrød Vandværk a.m.b.a.”

Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød.

e-post: bvv@mail.dk og hjemmeside: www.blvv.dk.

Kontaktperson: Christian Bagger eller Henrik Østergaard: hverdage kl. 10-12. Telefon 4817 0136.

Vandkvalitet

Kvaliteten af såvel grundvand som drikkevand analyseres løbende i henhold til kravene i drikkevandsbekendtgørelsen. Der undersøges vand hos forbrugerne, vand der udpumpes fra vandværket og råvand fra boringerne.

Analyserne fordeler sig over året med hhv. et antal store og små analyser samt specialanalyser som fastsat i bekendtgørelsen. Analyseprogrammet for Blovstrød Vandværk er valgt at være en del mere omfattende end bekendtgørelsen foreskriver blandt andet indenfor kontrol af bakterier, kemiske stoffer og for hyppigheden af prøver. Drikkevandet fra værket undersøges ca. hver tredje måned og drikkevandet hos udvalgte forbrugere undersøges hver måned. Alle fire boringer undersøges ca. hvert år.

Drikkevandets kvalitet i Blovstrød må betegnes som fin. Alle analyseparametre for de sundhedsskadelige stoffer og for bakterier ligger under de tilladelige grænseværdier. Jernindholdet er ligeledes meget lavt.

Vandets kalkindhold er lavt med en hårdhedsgrad på ca. 14° dH og kan betegnes som middelhårdt.

Yderligere information

Yderligere information om værkets forhold, vandkvalitet etc. kan ske ved besøg på vandværkets hjemmeside www.blvv.dk eller via e-post på bvv@mail.dk eller ved henvendelse på tlf. 4817 0136 på hverdage kl. 10-12.