Produktion af vand


Indvindingsoplandet strækker sig mod vest fra boringerne og omfatter længst mod vest Ny Allerødgårds jorder samt den sydligste del af Tokkekøb Hegn. I dette område dannes grundvandet og føres østpå i undergrunden mod Sjælsø.

Alle værkets boringer er over 70 m dybe og når ned i kalken, som er dannet for mange millioner år siden. Det vand vi henter op i dag er faldet som regn for længe siden, sandsynligvis 70 - 100 år siden. Det er netop denne tidsforsinkelse som betyder, at vi ikke ved, om vi har en forurening af grundvandet med pesticider eller olieprodukter "til gode", men vi kan alle stå sammen om at fortsætte de senere års miljøbevidsthed til gavn for vore efterkommere: Glædeligt i den forbindelse er, at kommunen som bortforpagter Ny Allerødgårds jorder nu forlanger økologisk dyrkning af arealerne efter pres fra vandværket.

På vandværket gennemgår grundvandet først en kraftig iltning i værkets to beluftningstanke, hvorved en række uønskede stoffer - først og fremmest jern, mangan og ammonium - reagerer med ilt og udfældes i sandfiltrene.

Vandet filtreres igennem to trin i åbne sandfiltre, forfiltrene hvor jernet holdes tilbage og  efterfilterne tilbageholder mangan og ammonium, inden det lagres værkets rentvandstank.

Filtreringen er så effektiv, at mere end 99% af jernindholdet tilbageholdes.

Se mere om produktionen af vand i Blovstrød Vandværks jubilæumsskrift.


Blovstrød Vandværks beregnede indvindingsopland og grundvandsdannende opland