Analyseprogram, vandanalyser og analyserapporter

Analyseprogram

Vandets kvalitet kontrolleres løbende over året og i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen. Der udtages prøver fra vandværkets 4 boringer, af vandet der pumpes ud fra vandværket og vandet ude hos udvalgte forbrugere. Vandet analyseres blandt andet for bakterier og en række miljøfremmede stoffer. Udtagning og analyse af vandprøver er akkrediteret og udføres af analyselaboratoriet ALS Danmark.

Analyseprogrammet for Blovstrød Vandværk er valgt, at være en del mere omfattende end bekendtgørelsen kræver og især i forhold til kontrol af bakterier og udvalgte miljøfremmede stoffer og for kontrol af boringerne. Hvis bekendtgørelsen følges kan Blovstrød Vandværk med en indvinding på omkring 120.000 m 3 vand om året nøje med i alt 4 kontrolprøver af vandet fordelt på værket og hos forbrugerne og en kontrolprøve hvert 4. år for hver boring. Analyseprogrammet er godkendt af Allerød Kommune.

 

Analyseprogrammet kan se her.

 

Analyserapporter

Analyselaboratoriet sender alle analyserapporter til vandværket og kopi sendes til Allerød Kommune for myndighedskontrol.

Alle analyserapporter sender også til statens vandanalysedatabase, Jupiter, som administreres af GEUS.

Blovstrød Vandværks analyserapporter kan ses her.

 

Råvandet fra Boring 1 og 3 samt den nye boring 4 i skoven er i 2022 undersøgt for mere end 200 pesticider og nedbrydningsprodukter (regionernes store pesticidpakke udført af analyselaboratoriet AGROLAB).

Der blev ikke påvist nogen pesticider eller nedbrydningsprodukter i råvandet fra boringerne.

Analyserapporter er ikke i Jupiter, men kan ses her for hhv. Boring 1 , Boring 3 og Boring 4 .

 

Årlig information om vandets kvalitet 

Information om vandet kvalitet for Blovstrød Vandværk for 2023 kan ses her.